Skip to content Skip to footer

Regulamin sklepu

Informacje o sprzedawcy
Bogumiła Raulin Consulting
ul. Sikorskiego 7, 83-330 Pępowo Kartuskie
NIP :589-176-21-96
email: kontakt@bogumilaraulin.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

3. Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pixeli.

4. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.

5. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

6. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym www.bogumilaraulin.pl

7. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe i oryginalne.

8. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 3. IV.

9. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.

REJESTRACJA

1. Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień ww. sklepie oraz uzyskania dodatkowych funkcji.

2. Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej sklepu oraz po otrzymaniu za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta.

4. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje m.in. login, hasło oraz adres poczty elektronicznej.

5. Warunkiem zakończenia rejestracji konta jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

6. Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu oraz hasła.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sklep dokonuje sprzedaży dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, wyłącznie na zamówienia przesłane droga elektroniczną za pośrednictwem systemu sklepowego.

2.Klient chcąc dokonać zamówienia na stronie Sklepu, wybiera określony produkt/produkty poprzez kliknięcie na przycisk „kup teraz”, a następnie określa sposób dostawy oraz sposób płatności. Po wykonaniu ww. czynności potwierdza zamówienia klikając w przycisk „zamawiam”

3. Klient postępuje zgodnie z formularzem zamówienia, podając m.in. swoje dane , numer telefonu oraz dane adresowe.

4. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wiadomość elektroniczna przysłana na adres email podany przez Klienta.

5. Klienci są informowani o zmianie statusu (etapach realizacji) zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz UE według cennika zawartego w formularzu zamówienia produktu. Koszty przesyłki do innych państw uzgadniane są indywidualnie w zależności od cennika wybranego dostawcy.

7. Wszystkie ceny towarów dostępnych w sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, do których należy doliczyć koszt przesyłki.

8. Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w „Koszyku”, a Klient informowany jest o ostatecznym koszcie zamówienia przez jego ostatecznym złożeniem.

9. Na zakupiony towar wystawiony jest paragon lub faktura VAT.

Płatności:

1. Dostępna są dwie formy płatności:

a) przelew / przedpłata na konto na rachunek

b) płatność elektroniczna

2. Jeżeli po dokonaniu płatności wartość zamówienia ulegnie zmianie (np. z braku któregoś z zamówionych produktów, anulowania zamówienia lub innych przyczyn) powstała nadpłata zostanie bezzwłocznie zwrócona klientowi bez żadnych potrąceń.

3. Brak podania w tytule przelewu numeru zamówienia może znacznie wydłużyć czas realizacji zamówienia, nie dłużej jednak niż 30 dni.

Wysyłka:

1. Towar wysyłamy w dni robocze od poniedziałku do piątku za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A w ciągu 48-72 godzin od zaksięgowania na naszym koncie wpłaty, jeśli zamówiony towar znajduje się w magazynie.

2. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Klienta o innym możliwym terminie realizacji zamówienia. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia oraz do zwrotu wpłaconych środków pieniężnych.

3. W przypadku gdy w magazynie dostępna jest tylko część zamówionego towaru to na życzenie Klienta wyślemy dostępny towar, a pozostałą część dostarczymy na nasz koszt w najbliższym możliwym terminie. Rabaty i koszty przesyłki są wtedy takie jak dla całego zamówienia.

4. Towar wysłany powinien dotrzeć do Zamawiającego w ciągu 48 godzin od daty wysyłki. Przy powyższym terminie nie uwzględnia się sobót, niedzieli oraz dni wolnych. Nie będą realizowane zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie wymagane dane teleadresowe Zamawiającego lub dane te są nieprawdziwe.

5. Koszt przesyłki jest uzależniony od jej wagi oraz firmy realizującej dostawę. Szczegółowy koszt przesyłki jest widoczny za każdym razem po wybraniu towarów i sposobu dostawy, a przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Wyjątkiem są przesyłki m międzynarodowe. Koszt dostawy jest ustalany indywidualnie w zależności od wagi i kraju dostawy.

6. W celu ustalenia dostawy międzynarodowej prosimy o kontakt mailowy ze sklepem – kontakt@bogumilaraulin.pl

7. Wszelkie promocje się nie łączą.

Odstąpienie od umowy

1. Każdy towar zakupiony w naszym Sklepie można zwrócić w ciągu 14 dni od daty odbioru bez podania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia

o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Osobie fizycznej nie będącej konsumentem oraz osobom prawnym co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi

w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym sklepie (należy koniecznie dołączyć dowód zakupu np. kopię/oryginał paragonu, faktury VAT lub potwierdzenia dokonania płatności),

7. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres podany w korespondencji ze sprzedawcą.

8.Zwracany przez Klienta produkt winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

9.Zwrot produktu następuje na koszt Klienta.

10.Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu od Klienta. Przy czym zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepie. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.

11. Sklep nie przyjmuje towaru przesłanego w formie przesyłek za pobraniem.

Reklamacje:

1. Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:

a) Posiada wady (Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży).;

b) Jest niezgodny z umową;

c) Został uszkodzony podczas dostawy.

2. Reklamowany produkt należy zwrócić na adres podany przez sprzedającego.

3. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.

4. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadna.

5.Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zgodnie z postanowieniami pkt 6. VIII.

6. W przypadku uznania reklamacji, koszty wysłania produktu przez Klienta do Sklepu oraz dostarczenie naprawionego produktu z powrotem do Klienta ponosi Sklep.

7. Dla osoby fizycznej nie będącej konsumentem lub dla osoby prawnej zastosowanie mają przepisy o rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

8. Uprawnienia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi za wady nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień wynikających z gwarancji, o ile została udzielona.

Anulowanie zamówienia.

Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie pod numerami telefonu wskazanymi w danych adresowych firmy powyżej. Nie można anulować zamówienia, które zostało już wysłane do Klienta, jednakże ww. postanowienie nie ogranicza prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

Rozwiązanie umowy (nie dot. Zamówień/umów sprzedaży)

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sklepowi żądania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w Sklepie.

Newsletter

1. Usługa polega na bezpłatnym przesyłaniu drogą elektroniczną wszystkim klientom Sklepu, którzy sobie tego życzą, Newslettera z informacjami o aktualnych wydarzeniach. ofertach, promocjach, wyprzedażach Sklepu.

2. Aby otrzymywać Newsletter należy w formularzu, znajdującym się w Sklepie należy podać poprawny i działający adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.

3. Adres e-mail podawany w celu subskrypcji Newslettera jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do tego celu.

4. Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprze kliknięcie w odpowiedni link podany

w stopce każdego e-maila zawierającego Newsletter.

Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

3. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.

5. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

6. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

7. Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd Miasta Stołecznego Warszawy.

8. W przypadku sporów między Sklepem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd dla Miasta Stołecznego Warszawy.

9. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem kontakt@bogumilaraulin.pl

Miłka Raulin © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Podoba Ci się ta strona internetowa? kliknij

Best Choice for Bloggers

Travel Safely with Our Amazing Tour Guides

Purchase Wanderic